menu

REISVOORWAARDEN van STAP Reizen

STAP Reizen, gevestigd en kantoorhoudende te Amersfoort, Nieuweweg 4, is aangesloten bij het Algemeen Nederlands Verbond van Reisondernemingen (ANVR, deelnemer 4860). Op alle STAP-Reizen zijn de ANVR Reisvoorwaarden van toepassing.
Voor meer informatie klik op deze link: ANVR reizigersvoorwaarden

Aanvullende reisvoorwaarden STAP Reizen

Als aanvulling op de algemene ANVR-reizigersvoorwaarden hanteert STAP Reizen de volgende touroperator-reisvoorwaarden:  

Betaling

1. Bij de totstandkoming van de overeenkomst dient een aanbetaling van 25% van de totale overeengekomen reissom direct na ontvangst van de reisbevestiging/factuur te worden voldaan. De aanbetaling van 'non-refundable' vluchten is 100%.

2. Het restant van de reissom dient uiterlijk 4 weken voor de vertrekdag op de rekening van STAP Reizen te zijn bijgeschreven.

3. Wanneer de overeenkomst binnen 4 weken voor de vertrekdag tot stand komt, dient de gehele reissom in één keer te worden voldaan.

4. De verzuimdatum is de uiterlijke betalingsdatum, waarna een betalingsherinnering wordt gestuurd. De termijn voor de betalingsherinnering is 14 dagen. Buitengerechtelijke incassokosten kunnen worden geheven na het sturen van de betalingsherinnering.

5. Bij wijziging door reiziger van (een deel van) de reisovereenkomst is de reisorganisator verplicht per geval de wijzigingskosten kenbaar te maken. De basis wijzigingskosten zijn € 80 per boeking plus eventuele non-refundable kosten van vluchten, huurauto en/of accommodatie(s).

6. Vanaf de datum waarop de volledige reissom betaald moet zijn (4 weken voor vertrek) en ook daadwerkelijk betaald is, zal de reisorganisator de reissom niet meer verhogen.
Bij (noodgedwongen) wijziging van de reisovereenkomst na betalingstermijn door de reisorganisator dient de reisorganisator onverwijld de reiziger in kennis te stellen, overeenkomstig ANVR-reisvoorwaarden artikel 5 sub 5,6 en 7. 

Opzegging door de reiziger (annulering)

1. De reisorganisator adviseert in alle gevallen zowel een annulerings- als reisverzekering af te sluiten bij het aangaan van de (reis)overeenkomst.
Het annuleren van een (reis)overeenkomst wordt per email aan de reisorganisator gemeld en wordt door de reisorganisator aan reiziger bevestigd. Datum van de eerst volgende werkdag geldt als annuleringsdatum.

2. Wanneer een overeenkomst wordt geannuleerd, zijn voor iedere reiziger naast eventueel verschuldigde reserveringskosten, aan de reisorganisator de navolgende annuleringskosten (per persoon) verschuldigd:
- bij annulering tot 28ste dag voor vertrekdag (exclusief): de aanbetaling ad 25% van de reissom;
- bij annulering vanaf 28ste dag tot aan de 21ste dag (inclusief) voor vertrekdag : 40% van de reissom;
- bij annulering vanaf 21ste dag tot aan de 14e dag (inclusief) voor vertrekdag : 50% van de reissom;
- bij annulering vanaf 14e dag tot aan de 5e dag (inclusief) voor vertrekdag: 75% van de reissom;
- bij annulering vanaf de 5e dag tot aan de vertrekdag (exclusief): 90% van de reissom;
- bij annulering op de vertrekdag of later: 100% van de reissom.

3a. Wanneer een reis is samengesteld uit verschillende onderdelen waarop verschillende annuleringsbepalingen van toepassing zijn gelden per onderdeel de specifiek hierop van toepassing zijnde bepalingen van de leverancier. Bij de boeking zal worden aangegeven op welke onderdelen van de reis andere annuleringsbepalingen van toepassing zijn.

3b. Bij annulering van een arrangement waarbij een 'non-refundable' vliegticket is ingekocht, bedragen de annuleringskosten in voorkomende gevallen de kosten van het vliegticket vermeerderd met de annuleringskosten van het arrangement voor de betreffende termijn.

3c. Voor verzekeringspremies en poliskosten bedragen de annuleringskosten 100 %.

4a. Wanneer een reiziger uit een reisgezelschap zijn aandeel in een reisovereenkomst annuleert (deelannulering), is hij annuleringskosten verschuldigd over dat deel in de reisovereenkomst waarvoor gezamenlijk verblijf en vervoer is georganiseerd.

4b. Een deelannulering mag geen financiële gevolgen hebben voor de reizigers in het gezelschap die niet annuleren. Wanneer een of meerdere reisonderdelen niet gedeeltelijk kunnen worden geannuleerd zonder dat de overige reizigers extra kosten moeten maken, dan worden deze annuleringskosten in rekening gebracht bij de annuleerder onder toepassing van annuleringsvoorwaarden 2,3a en 3b. 

Klachten tijdens of na de reis

1. STAP Reizen houdt zich geheel aan de klachtenprocedure zoals geformuleerd in artikel 12 ANVR-consumentenvoorwaarden.

2. Een tekortkoming in de uitvoering van de reisovereenkomst dient ter plekke te worden gemeld zodat direct naar een oplossing kan worden gezocht. De reiziger meldt de tekortkoming bij de betrokken dienstverlener/accommodatie-eigenaar, in tweede instantie bij de reisorganisator (STAP Reizen: tel +31610550391: buiten kantoortijden)

3. Wanneer reiziger een tekortkoming in de reisovereenkomst niet ter plekke meldt en/of een klachtrapportage bij de reisorganisator heeft ingediend, kan bij melding achteraf zijn eventuele recht op schadevergoeding (gedeeltelijk) komen te vervallen.

4. Wordt een tekortkoming tijdens de reis niet naar tevredenheid opgelost, moet deze zo snel mogelijk – uiterlijk 1 maand – na terugkomst van de reis worden ingediend bij de reisorganisator.

U kunt de reis- en consumentenvoorwaarden van de ANVR via deze link bekijken en de relevante documenten downloaden: ANVR reizigersvoorwaarden